Preventief beleidsdocument

Op deze pagina vindt u de volgende onderdelen:

 • Uitleg vierogenprincipe
 • Gebruik mobiele telefoon
 • Gebruik social media
 • Commissie Veilig Sportklimaat
 • Aannamebeleid vrijwilligers

Uitleg vierogenprincipe

Binnen EHV hanteren wij het ‘vierogenprincipe'. Dit houdt in dat er in de kleedkamer altijd minimaal twee volwassenen aanwezig zijn. Als dit niet lukt, dan mogen er geen volwassenen in de kleedkamer zijn. Dit geldt voor alle jeugdteams. Bij de E- en F-jeugd wordt nog onder toezicht gedoucht, door het ’vierogenprincipe’ is het verplicht dat er minimaal twee volwassenen aanwezig zijn in de kleedkamer. Maar ook bij teambesprekingen voor of na de wedstrijd geldt dit. 

Gebruik mobiele telefoons

Ondanks dat mobiele telefoons privébezit zijn en niet door EHV gecontroleerd worden, wijzen wij erop dat het gebruik van mobiele telefoons in kleedkamers absoluut niet toegestaan is. Dit vooral vanwege eventuele (foto-, video- of audio-) opnamen die gemaakt zouden kunnen worden die de privacy van iemand zouden kunnen schenden. Om het duidelijk en helder te houden, geldt bij EHV simpelweg een totaalverbod in de kleedkamers. Daarbuiten geldt dat foto’s en video opnames enkel gemaakt mogen worden met toestemming van de betrokken personen en binnen geldige regelgeving. Voor de volledigheid attenderen wij eenieder op het feit dat het zonder toestemming maken en verspreiden van beeldmateriaal verregaande (ongewenste) gevolgen kan hebben en in bepaalde gevallen zelfs als (ernstig) strafbaar feit kan worden gezien.

Gebruik sociale media

Sociale media zijn niet meer weg te denken uit de huidige samenleving, maar vanwege het veelal openbare karakter van dergelijke platforms vraagt EHV haar leden en anderszins bij de vereniging betrokken personen (bijvoorbeeld ouders) na te denken over het taalgebruik. Schelden en pesten doen we niet binnen de vereniging en dat geldt ook voor sociale media. Afgezien van het feit dat dit simpelweg onnodig en onsportief is, kunnen personen hier wel degelijk ernstig door gekwetst worden. Dit kan dan weer leiden tot afbreuk aan het imago van onze vereniging en in het ernstigste geval zelfs tot escalaties en fysiek geweld. Ook al kan en zal EHV niet alle sociale media kanalen in de gaten houden of ingrijpen op iemands persoonlijke account, we stimuleren wel dat men elkaar (in persoon) aanspreekt op, dan wel melding maakt van, kwetsende content. Het zonder toestemming verspreiden van beeldmateriaal via sociale media is bovendien niet gewenst en in bepaalde gevallen zelfs strafbaar.

Commissie Veilig Sportklimaat EHV

De commissie veilig sportklimaat helpt het Bestuur en de TC  om grensoverschrijdend gedrag binnen de club te voorkomen.
De commissie speelt een grote rol bij het creëren van een veilig sportklimaat. (Jeugd)leden kunnen hier op een laagdrempelige manier bij terecht. Op het moment dat er een melding gedaan wordt, biedt de commissie leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag.  Daarnaast kan de commissie worden ingezet als klankbord of voor bemiddeling bij casuïstiek binnen de vereniging denk hierbij aan; ontwrichting teamdynamiek, omgangsvormen, agressie, pesten, discriminatie en alle overige vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Contact commissie veilig sportklimaat EHV:
Centraal mailadres:  veiligsportklimaat.ehv@gmail.com
Lou Aase: lou.vcp.ehv@gmail.com
Anouk van Deventer: anouk.vcp.ehv@gmail.com
Mirjam de Vries: mirjam.vcp.ehv@gmail.com
Carolien van den Berk: caroline.vcp.ehv@gmail.com

Daarnaast heeft ook de NHV vertrouwenscontactpersonen, voor meer informatie kun je hier terecht Vertrouwenscontactpersoon - Handbal

De taken van de commissie veilig sportklimaat  zijn:
1. Het verzorgen van de eerste opvang van personen die een melding van grensoverschrijdend gedrag hebben gemaakt;
2. Het bespreken van de vervolgstappen;
3. Eventueel verwijzen naar hulpverlenende instanties of andere oplossingsmogelijkheden;
4. Rapporteren aan bestuur (NB: de VCP gaat vertrouwelijk om met de informatie. Indien gewenst kan er daarom anoniem worden gerapporteerd, met uitzondering van gevallen van seksuele intimidatie. Indien trainers of begeleiders dit melden, hebben zij zelf meldplicht bij het bestuur)
5. Het hebben van aandacht voor preventieve maatregelen.

Let op: De commissie veilig sportklimaat  is verantwoordelijk voor het opvangen van personen die een melding maken, maar niet voor het oplossen ervan.

Contact met het bestuur
1. De commissie veilig sportklimaat neemt contact op met het verantwoordelijk bestuurslid bij een melding. Indien gewenst gebeurt dit anoniem. Er is regelmatig contact tussen het bestuur en de contactpersoon om te bekijken hoe de voortgang is.
2. De commissie veilig sportklimaat  geeft – eventueel aan de hand van ervaringen – (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht (preventief) beleid kan worden ontwikkeld tegen ongewenst gedrag.

 

Aannamebeleid vrijwilligers

Om ervoor te zorgen dat onze leden veilig en onbezorgd kunnen sporten en om te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen, hanteert EHV een aannamebeleid voor trainers, coaches en andere vrijwilligers. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

 • kennismakingsgesprek, 
 • controle van referenties (bv eerdere sportverenigingen, register met tuchtuitspraken voor zeden in de sport), 
 • aanvragen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dit herhalen we elke 3 jaar,
 • vrijwilliger wordt lid van de NHV, waarmee vrijwilliger onder het tuchtrecht van de NHV valt,
 • bekend maken met de omgangs- en gedragsregels,
 • bewustwordingssessies.