Statuten der Eindhovense Handbalvereniging 

1. Naam en zetel

Art. 1 De vereniging draagt de naam EINDHOVENSE HANDBAL VERENIGING (E.H.V.). Zij heeft haar zetel te Eindhoven.

2. Duur

Art. 2 De vereniging is opgericht op 1 juli 1931 onder naam “Eindhovense Turnvereniging” en is 1 juni 1946 als zelfstandige vereniging opgericht onder de in art 1. Genoemde naam. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd

3. Doel

Art. 3 I. De vereniging heeft ten doel het uitoefenen en het bevorderen van het handbalspel en aanverwante takken van sport, het hiermede bevorderen van de volksgezondheid en lichamelijk vorming van haar leden.

II. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a: haar leden inde gelegenheid te stellen tot het beoefenen van het handbalspel; b: het organiseren van wedstrijden en trainingen;
c: het organiseren van bijeenkomsten;
d: het bevorderen van de bekwaming van haar trainers en leiders door deze te 
stimuleren de door of vanwege het verbond georganiseerde cursussen, zowel in technische zin als organisatorische zin, te volgen;
e: alle andere wettige middelen die aan dit doel bevorderlijk zijn.

4. Leden

Art. 4 I. Leden van de vereniging zijn zij, die 16 jaar en ouder zijn, de handbalsport actief beoefenen of beoefend hebben of deze bevorderen, en als zodanig na schriftelijke aanmelding door het bestuur zijn toegelaten.

II. Aspirant-leden zijn zij, die aan activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet, met inachtneming van lid III van dit artikel, de 16-jarige leeftijd hebben bereikt. Ook omtrent hun toelating beslist het bestuur, na schriftelijke aanmelding.

III. Leden zowel als aspirant-leden kunnen worden onderverdeeld in leeftijdscategorieën, nader te bepalen bij Huishoudelijk Reglement. Voor bepaling ban de categorie tot welke een lid behoort zal zijn leeftijd van het lopende verenigingsjaar gelden .

IV. Ereleden en Leden van Verdiensten zijn zij die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de vereniging als zodanig op voordracht van het bestuur, of tenminste 20 stemgerechtigde leden, na bekrachtiging door een met meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd,

V. Ondersteunende leden van de vereniging zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen jaarlijkse minimumbijdrage.

VI. Aspirant-leden, ondersteunende leden, ereleden en leden van verdiensten hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

Art. 5 I. Het lidmaatschap eindigt door:

a: het overlijden van het lid;
b: opzegging door het lid;
c: opzegging namens de vereniging;
d: ontzetting.

II. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Het lidmaatschap kan echter tussentijds worden beëindigd indien van het lid of de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

III. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, voorts wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

IV. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen waarin tenminste 2/3 van het aantal bestuursleden aanwezig is, en met een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

V. Bij ontzetting uit het lidmaatschap zal betrokkene ten spoedigste in elk geval binnen een week nadat de ontzetting is uitgesproken schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder gelijktijdige opgave van motivatie tot het genomen besluit. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit staat voor betrokken lid beroep open op de Algemene Vergadering. Maakt een lid gebruik van zijn recht op beroep dan is het bestuur verplicht een algemene vergadering uit te schrijven, te houden binnen een maand na ontvangst van het beroepsschrift. Wordt hieraan binnen de gestelde termijn niet voldaan dan vervalt automatisch de ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen vanlidmaatschapsrechten uitoefenen.

VI. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

5. Jaarlijkse bijdrage

Art. 6 I. De leden, aspirant-leden en ondersteunende leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, jaarlijks door de Algemene Vergadering vast te stellen.

II. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijk ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

III. Ereleden hebben geen financiële verplichting jegens de vereniging en hebben het recht tot het tot het bijwonen van alle ledenvergaderingen waarin zij slechts een adviserende stem kunnen uitbrengen. Zij kunnen genieten van alle voordelen die de vereniging haar leden biedt.

6. Bestuur

Art. 7 I. Het bestuur van de vereniging staat uit minimaal 5 en steeds een oneven aantal personen die tenminste de 18-jarige leeftijd hebben bereikt.

II. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. III. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid IV. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als 5 leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht getekend door 5 of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Iedere voordracht dient tevens de bereidstelling te bevatten van de kandidaat om bij verkiezing zitting te nemen in het bestuur.

IV. Aan elke voordracht kan bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen beslui in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden vertegenwoordigd is.

V. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

VI. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Art. 8 I. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemenen vergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, alsmede een plaatsvervangend voorzitter en vervolgens een plaatsvervangend secretaris.

II. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van2 jaar en treden af volgens een nader bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

III. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a: overlijden;
b: beëindiging van het lidmaatschap;
c: opzegging door het bestuurslid;
d: periodiek aftreden, zonder opnieuw als bestuurslid benoemd te worden;
e: ontslag door de algemene vergadering;
f: schorsing door de algemene vergadering. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door de verloop van de termijn.

IV. De tussentijdse vacature wordt in de eerstvolgende vergadering aangevuld. De vervangende bestuursleden worden gekozen voor de tijd, gedurende welk het mandaat van hun voorganger nog duurt.

Art. 9 I.
a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
b. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris casu quo de plaatsvervangend secretaris.
c. Bij ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten rechten vertegenwoordigd door de plaatsvervangend voorzitter tezamen met de secretaris casu quo de plaatsvervangend secretaris.

II. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende na door het bestuur verkregen machtiging.

III. Het bestuur is"mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan

IV. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: a: het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik en in genot verkrijgen van onroerende goederen, of het geven van onroerende goederen;
b: het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt 
verleend;
c: het aangaan van dadingen; d: het optreden in rechte.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

V. a:Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer commissies en /of adviseurs.
b: De leden van commissies en adviseurs worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur, hetwelk tevens hun taak, werkwijze en beloning vaststelt en regelt of en in hoeverre zij de vereniging kunnen verbinden, volgens zo nodig bij afzonderlijk door het bestuur vast te stellen reglement of door vast te stellen regels.

VI. De stemmingen in het bestuur geschieden op dezelfde wijze als in art 10 leden III tot en met VII is bepaald.

7. Algemene vergadering

Art. 10 I. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

II. Alle leden van de vereniging, en aspirant-leden, hebben toegang tot de algemene vergadering, alsmede de ereleden en leden van verdienste. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Een lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen. Niemand kan als gemachtigde van meer dan een lid optreden.

III. a Over alle voorstellen wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

b De algemene vergadering besluit omtrent royering van leden, vervallen verklaren van een bestuurslid zijn functie, het ontnemen van het bindend karakter aan een kandidatuurstelling, wijziging van het Huishoudelijk Reglement, benoeming van ereleden en leden van verdienste en ontbinding van de vereniging met tenminste 2/3 der uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de helft van het aantal leden aanwezig is; en overigens met inachtneming van het bepaalde in art. 15 lid III.

IV. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten of dichtgevouwen briefjes.

V. Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. Is deze meerderheid bij de 1e stemming niet verkregen, dan heeft een 2e vrije stemming plaats. Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, wordt herstemming gehouden tussen het dubbeltal dat bij de 2e vrije stemming de meeste stemmen op zich heeft verenigd of hebben meer personen de meeste, doch evenveel, stemmen verkregen tussen al deze personen en is hij die dan de meeste stemmen verkrijgt, de benoemde. Staken de stemmen bij deze laatste stemming dan beslist het lot.

VI. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken is het voorstel verworpen.

VII. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11 I. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als de leider der vergadering optreden.

II. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden. De notulen worden op dezelfde dag of op de eerstvolgende algemene vergadering wel of niet gewijzigd vastgesteld en terstond daarna door de voorzitter en de secretaris casu quo hun plaatsvervangers ondertekend.

Art. 12 I. Binnen 3 maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.

II. Bij deze jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een commissie van tenminste 2 leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, welke commissie de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en van haar bevindingen verslag uitbrengt aan de vergadering.

III. Het bestuur is verplicht ter jaarvergadering alle door de vergadering danwel voormelde commissie gewenste inlichtingen te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden der vereniging.

Art. 13 I. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt, danwel wanneer 20 van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek daartoe bij het bestuur indienen. Het bestuur is alsdan verplicht binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen, terwijl bij gebreke hiervan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeen - roeping over te gaan. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst haar eigen voorzitter aan.

II. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van 14 dagen, dag van oproeping en vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen vermeld in het ledenregister, ofwel per advertentie in een plaatselijk blad of convocatie in het clubblad.

Art. 14 I. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

Art. 15 I. Wijziging van de statuten, danwel ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden bij besluit van de algemene vergadering

II. Een besluit als bedoeld in lid I van dit artikel, kan slechts genomen worden mits:
a: de vergadering met een oproepingstermijn van tenminste 21 dagen speciaal hiertoe is 
bijeengeroepen;
b: op deze vergadering tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en 
het desbetreffende besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen;
c: bij de oproeping is gevoegd een afschrift van het betreffende voorstel, waarin de letterlijke 
tekst van dit voorstel is opgenomen.
III. Indien minder dan de helft van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt 
een 2e vergadering gehouden binnen 30 dagen, doch niet eerder dan 21 dagen na de eerste, in welke vergadering tot de voorgestelde statutenwijziging, of ontbinding van de vereniging kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 16 I. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij zodanig te dien aanzien geen andere regelen zijn gesteld, geschiedt vereffening door het bestuur.

II. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

Art. 17 I. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.

II. Het Huishoudelijk Reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van, of in strijd zijn met, de statuten of de bepalingen in de wet.

Klik hier voor de volledig statuten in pdf-bestand.