EHV Gedragscode

Op deze pagina vindt u de volgende onderdelen:

 • Visie
 • Algemene gedragscode
 • Samengevat
 • Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten
 • Agressie en geweld
 • Diversiteit, inclusiviteit en discriminatie
 • Gewenst gedrag
 • Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

Visie veilig sportklimaat EHV

EHV is verantwoordelijk voor een veilig sportklimaat. Alle leden hebben het recht om op een veilige en positieve manier binnen EHV met de handbalsport bezig te zijn.
De commissie Veilig Sportklimaat adviseert en ondersteunt het Bestuur en de Technische commissie om de sociale veiligheid binnen de club te vergroten. 


‘’EHV is een vereniging waar iedereen op een positieve en plezierige manier kan sporten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en op een aangename wijze met de handbalsport bezig kan zijn. Alle leden voelen zich welkom, wij hebben hierbij aandacht en respect voor ieders cultuur en/of genderdiversiteit.
Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken. Als iemand zich op een grensoverschrijdende manier gedraagt en er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’’ (Bestuur & commissie Veilig Sportklimaat)

Doelstellingen seizoen 2023-2024

Werkwijze: maart 2023 is er een actieplan opgesteld. Aan de hand van dit actieplan zal er door de commissie Veilig Sportklimaat doelgericht worden samengewerkt met het bestuur en de TC.

 • Subdoel 1: De leden uit de commissie Veilig Sportklimaat krijgen bekendheid door zichzelf voor te stellen. Dit doen zij door alle teams te bezoeken én door zichzelf op de socials te profileren.
 • Subdoel 2: Binnen de vereniging onderschrijft iedere betrokkenen de visie op een veilig sportklimaat en weet hiernaar te handelen.
 • Subdoel 3: Binnen de vereniging weet iedere betrokkene op welke wijze zij de commissie Veilig Sportklimaat kunnen bereiken en waarvoor zij voor kunnen worden benaderd/ingezet.
 • Subdoel 4: De gedragscode sociale veiligheid en integriteit + het preventieve beleid van EHV zal worden opgesteld en  (na goedkeuring van het bestuur) worden geïmplementeerd.
 • Subdoel 5: Aan het einde van het jaar (2023) hebben alle leden de gedragscode ontvangen en gelezen.
 • Subdoel 6: We zorgen ervoor dat alle vrijwilligers een geldig VOG hebben. En dat vrijwilligers die geen lid zijn van onze vereniging een (VOT) verklaring tuchtrecht hebben getekend. Referenties worden steekproefsgewijs gecheckt.
 • Subdoel 7: Minimaal drie deelnemers uit de commissie Veilig Sportklimaat volgen dit jaar de cursus tot vertrouwenscontactpersoon (VCP)
 • Subdoel 8: De vereniging hanteert het vierogenprincipe voor alle leden.

Algemene gedragscode

EHV handbal hecht aan sportief gedrag, goede omgangsvormen en een veilig sportklimaat. Iedereen moet zich prettig en veilig voelen bij onze vereniging. Daarom hebben we met elkaar een gedragscode opgesteld, niet alleen voor spelers en trainers, maar ook voor supporters en ouders. Wij verwachten dat iedereen zich aan deze gedragscode houdt. Spreek elkaar aan als iemand deze regels niet naleeft, of meld het bij het bestuur/ de vertrouwenscontactpersoon.

De basis van onze gedragscode wordt gevormd door de gedragsregels zoals die door de NHV en het NOC*NSF zijn opgesteld. Voor meer informatie kun je terecht op de sites van de NHV en het NOC*NSF.

Samengevat

 •  Wij zijn sportief en hebben respect voor iedereen die het mogelijk maakt onze handbalsport te beoefenen. 
 • Er is geen plaats voor agressie, geweld, discriminatie of pesten (ook niet ‘online’).
 • We sluiten niemand buiten en iedereen is welkom.
 • Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten zijn uit den boze.  
 • Als er problemen zijn, maken we dit bespreekbaar en indien nodig melden wij verkeerd gedrag.

Seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten

Seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) kan overal voorkomen, dus ook bij een handbalvereniging. Onder seksuele intimidatie wordt seksueel (getint) gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om nafluiten, (dubbelzinnige) opmerkingen, gebaren of erger. Van een vervelend grapje tot aanranding. Ook niet functionele of ongewilde aanrakingen (bv. masseren waar het niet nodig is bij een blessure) vallen hieronder. Hoewel dit ook vaak onbedoeld of onbewust gebeurt, kan de ‘ontvanger’ het als onprettig ervaren. Bij EHV hanteren we een preventief beleid waarbij we door middel van coaching, VOG en achtergrond checks, transparantie en het ‘vier ogen principe’, incidenten proberen te voorkomen. Mochten er desondanks gedragingen zijn die als ongewenst worden ervaren, meld dit dan bij een van de vertrouwenscontactpersonen. Wanneer begeleiders iets weten of zelfs maar vermoeden, hebben zij meldplicht bij het bestuur. Bestuurders zijn verplicht (vermoedens van) seksuele intimidatie en misbruik te melden bij de bond of Centrum Veilige Sport Nederland.

Agressie en geweld

Onder geweld verstaan we het toebrengen van lichamelijk letsel en/of kapotmaken van spullen. Het begrip agressie is breder, daaronder vallen onder andere ook bedreiging, schelden en domineren. Het spreekt voor zich dat  fysieke/verbale agressie en/of geweld bij EHV niet toegestaan is.

Diversiteit, inclusiviteit en discriminatie

EHV wil graag dat al haar leden, vrijwilligers, trainers, scheidsrechters, en zelfs publiek zich prettig en veilig kunnen voelen. Er is geen plaats voor pesten, discriminatie en onsportief gedrag op basis van huidskleur, afkomst, religie, geslacht, seksuele voorkeur etc. Respecteer en accepteer de ander, eventuele vooroordelen houd je voor je. We zijn verbonden door de vereniging en door onze sport, en dat betekent dat ook discriminerend gedrag naar om en tegenstanders niet toegestaan is. Wij willen sportief gedrag en sportieve prestaties laten spreken.
Pesten, discriminatie en onsportief gedrag hoort absoluut niet thuis bij EHV. Dan hebben we het over zaken zoals ‘leuke’ opmerkingen maken over iemand, buitensluiten van een speler, bezittingen afpakken of verstoppen, slaan, schoppen, jennen of pesten via sociale media. Van sporters, trainers, ouders en verzorgers verwachten we dat zij actief optreden tegen dit gedrag. Maak het bespreekbaar of leg incidenten of structureel pestgedrag voor aan de trainer, het bestuur of bij de vertrouwenspersoon.

Gewenst gedrag

Sporters 

 • Je speelt een teamsport, wees dan ook een teamspeler, wees aanwezig bij trainingen en wedstrijden en zet je in voor je team.
 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 • Speel volgens de officiële spelregels.
 • Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Respecteer de beslissing van de scheidsrechter, ook als je het oneens bent.
 • Blijf sportief, ook als de tegenstander dit niet is.
 • Benoem gerust onsportief of onplezierig gedrag van medespelers.
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach/begeleider, teamgenoten of je ouders. 
 • Heb respect voor vrijwilligers, zij zorgen ervoor dat in je sport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 

Ouders en verzorgers 

 • Kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 
 • Uw kind is onderdeel van een team, stimuleer hem/haar om aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden. 
 • Moedig uw kind altijd op een positieve manier aan om volgens de regels te spelen.
 • Eerlijke pogingen zijn net zo belangrijk als winnen, accepteer het resultaat van elke wedstrijd zonder onnodige teleurstelling. Stimuleer uw kind om te leren van een nederlaag of gemaakte fouten in plaats van uitbranders te geven of iemand belachelijk te maken. Zo worden ze een goede sportman/-vrouw. 
 • Geef het goede voorbeeld: kinderen leren het beste door na te doen.
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen. 
 • Heb respect voor vrijwilligers, zij zorgen ervoor dat uw kinderen de mogelijkheid hebben om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 

Trainers, coaches en begeleiders 

 • Wees redelijk in de eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. 
 • Leer je spelers dat de spelregels afspraken zijn waaraan niemand zich mag onttrekken.
 • Kinderen spelen voor hun plezier en willen iets leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
 • Ga op een respectvolle manier om met kinderen. Benoem wat goed gaat, zelfs op een mindere dag. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Kinderen hebben trainer, coach/begeleider nodig die zij respecteren.

Hiernaast is het stappenplan van grensoverschrijdend gedrag weergegeven. Meer informatie? Neem dan gerust contact op met onze veilig sportklimaat commissie. 

 

Gedragscode sociale veiligheid en integriteit

Juni 2023 - Deze gedragscode Sociale veiligheid is opgesteld door de commissie veilig sportklimaat.

*Wij willen hierbij deels refereren aan de gedragscode sociale veiligheid en integriteit van PSV handbal. In samenwerking met deze vereniging vinden wij het belangrijk dat wij als Eindhovense handbalverenigingen op één lijn liggen met betrekking tot veilig sporten.