Huishoudelijk regelement

1. Algemene bepalingen

Art. 1 I. Er is een vereniging, opgericht op 1 juli 1931, met de naam "Eindhovense Handbal Vereniging (E.H.V.)", welke is gevestigd te Eindhoven.
II. In dit Huishoudelijk Reglement wordt verstaan onder:
- Statuten: de voor alle leden bindende grondregels van de vereniging;
- Bestuur: college, bestaande uit tenminste 5 meerderjarige leden en/of ereleden en/of leden van verdienste, belast met de leiding der zaken de vereniging betreffende;
- Dagelijks Bestuur (D.B.): wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, zij vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechten;
- Voorzitter: gekozen hoofd van een verenigingsbestuur, leider van een vergadering;
- Secretaris: lid van een bestuur, belast met de correspondentie, het notuleren tijdens de vergaderingen en bijhouden van het verenigingsarchief;
- Penningmeester: lid van een bestuur dat de financiën beheert;
- Algemene Ledenvergadering (ALV): jaarlijkse vergadering van alle leden.

 

2. Het bestuur

HET BESTUUR
Art. 2 I. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, beheert haar geldmiddelen en bezittingen, draagt zorg voor naleving van de Statuten en het Huishoudelijk reglement en voor
uitvoering van besluiten van de ALV.
II. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd, de voorzitter in functie, voor de tijd van 2 jaar. De bezetting van de andere bestuursfuncties wordt door het bestuur onderling geregeld. Elk bestuurslid treedt terstond in functie.
III. Na afloop van de zittingsperiode is men reglementair aftredend en reglementair herkiesbaar. De leden van het bestuur treden, teneinde continuïteit te waarborgen, af volgens onderstaand rooster:
in de even jaren treden de voorzitter en de helft van de overige bestuursleden af: in de oneven jaren de secretaris, de penningmeester en de in het voorgaande jaar niet tot aftreden verplichte overige bestuursleden.
VI. Indien er een functiewisseling binnen het bestuur plaatsvindt, zonder dat er sprake is van een vacature binnen het bestuur, neemt de nieuwe functionaris in het rooster van aftreden de plaats over van de oude functionaris. Door de overname van de plaats in het rooster van aftreden kan de tijd waarvoor men in het bestuur is gekozen nimmer verlengd worden, wel eenmalig met 1 jaar bekort worden.
V. Ontstaat in het bestuur een tussentijdse vacature, dan kan door het bestuur een plaatsvervanger worden aangewezen tot aan de eerstvolgende algemene vergadering, die dan in de vacature moet voorzien. Het dan gekozen bestuurslid is aftredend op de dag waarop volgens rooster zijn voorganger af had moeten treden.
VI. Op een vergadering van het bestuur kunnen geen bindende besluiten worden genomen, 8 indien slechts een minderheid van het aantal bestuursleden aanwezig is.
VII. In bijzondere gevallen, waarin spoedeisende voorzieningen nodig zijn, kan de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, beslissingen nemen zonder dat een vergadering plaatsvindt. De genomen spoedeisende beslissingen dienen in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden voorgelegd.
VIII. Het bestuur kan zich, zoals in art. 9 der Statuten is bepaald, in haar taak doen bijstaan door commissies. Het bestuur kan hiervoor kandidaten aanzoeken en aan de ALV voorstellen. Voorts hebben de leden het recht om ten tijde van de ALV kandidaten voor te stellen.

3. De commissies

DE COMMISSIES 
Art. 3 I. De vereniging heeft ter ondersteuning van het bestuur de volgende permanente commissies:
a: Commissie Handbal Technische Zaken (CHTZ);
b: Ledenadministratie (LA) .
De ALV kan meerdere permanente commissies benoemen indien dit in het belang van de vereniging noodzakelijk wordt geacht.
II. Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures voorziet het bestuur in een plaatsvervanger tot de eerstvolgende ALV, die dan hetzij de plaatsvervanger danwel een andere kandidaat in de commissie benoemt.
Art. 4 I. De CHTZ heeft tot taak:
a: het bevorderen van het spelpeil van de vereniging;
b: het indelen van de leden in teams met inachtneming van de leeftijdscategorieën, zoals deze worden vastgesteld door NHV/ONB, en voorts met inachtneming van eventuele andere door het bestuur en/of ALV hieromtrent gestelde regels. Daarbij laat zij zich adviseren door de train(st)ers en/of begeleid(st)ers van de teams;
c: het onderhouden van het contact met de teams, begeleid(st)ers en train(st)ers en neemt al die maatregelen, welke nodig zijn om een goed verloop van wedstrijden en/of trainingen te krijgen;
d: verantwoording af te leggen voor haar beleid aan het bestuur en de ALV. Bij de uitvoering van deze taken dient de CHTZ de richtlijnen, welke het bestuur en de ALV haar gegeven hebben, in acht te nemen;
e: te bemiddelen bij geschillen tussen teams/ teamleden en hun begeleid(st)ers en/of train(st)ers.
II. De CHTZ mag nimmer taken uitvoeren welke niet uitdrukkelijk door het bestuur c.q. de ALV aan haar werden opgedragen.
Art. 5 I. De LA heeft tot taak:
a: de bij de vereniging spelende leden ter registratie op te geven bij het Nederlands Handbal Verbond (N.H.V.). Teneinde de LA de mogelijkheid te bieden tot uitvoering van deze taak, dienen de leden een recente pasfoto in te leveren, bestemd voor de spelerskaart. Ook niet-spelende leden zullen, voor zover zij betrokken zijn bij het 9
handbalspel, aan het N.H.V. ter registratie worden aangemeld;
b: leden, die gedurende langere periode niet in staat zijn om te spelen c.q. om andere redenen niet langer geregistreerd behoeven te worden, danwel hun lidmaatschap bij de vereniging beëindigen overeenkomstig het bepaalde in art. 5, I. b der Statuten c.q.
art. 7.b van dit reglement, af te melden bij het N.H.V., zodat zij niet langer geregistreerd staan.
II. De LA kan en mag de handelingen ten behoeve van registratie niet uitvoeren, zolang het inschrijfgeld niet door het (nieuwe) lid is voldaan.

4. De leden

Art. 6 De vereniging bestaat uit leden, aspirant-leden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden. Verwezen wordt naar artikel 4 der Statuten te weten:
lid 1: Leden;
lid 2: Aspirant-leden;
lid 4: Ereleden en Leden van Verdienste;
lid 5: Ondersteunende leden.

5. Het lidmaatschap

Art. 7 I. De aanmelding als lid dient schriftelijk te geschieden op een door het bestuur beschikbaar te stellen inschrijfformulier. Het lid dat zich aanmeldt blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die door hem op het inschrijfformulier zijn verstrekt.
II. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart het toekomstige lid zich akkoord met de Statuten en het H.R. van de vereniging. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat tevens het lidmaatschap in.
III. Het verstrekken van onjuiste inlichtingen of gegevens kan de weigering om als lid te worden aangenomen tot gevolg hebben. Mocht later blijken dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, dan kan royering als lid het gevolg zijn.
IV. Het bestuur is gerechtigd zich bij het aannemen van nieuwe leden te laten bijstaan door een stemmingscommissie.
Art. 8 I. Het lidmaatschap eindigt door:
a: overlijden;
b: schriftelijke opzegging door het lid bij de LA;
c: opzegging namens de vereniging;
d: ontzetting/royement.
II. Uitgezonderd bij het bepaalde in lid I. a, blijven de verplichtingen ten opzichte van de vereniging gehandhaafd tot het einde van het verenigingsjaar. Het bestuur behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen tot aan eerder genoemd tijdstip in te vorderen, tenzij zulks redelijkerwijs niet van het lid kan worden gevergd.
III. In aanvulling op het bepaalde in art. 5, sub IV der Statuten is het bestuur gerechtigd een lid voor "opzegging namens de vereniging en/of royement" voor te dragen aan de ALV, in geval van zeer onsportief gedrag of indien de belangen van de vereniging, naar het
oordeel van het bestuur, door het lid ernstig geschaad worden, danwel wanneer dit lid na een gedaan verzoek niet aan de financiële verplichtingen heeft voldaan. Tot het moment dat de ALV hierover heeft beslist, is het voor royement voorgedragen lid niet gerechtigd om aan activiteiten van de vereniging deel te nemen.

6. De geldmiddelen

DE GELDMIDDELEN
Art. 9 I. Conform het bepaalde in art. 6.I der Statuten stelt de ALV jaarlijks, op voordracht van het bestuur, het verschuldigde lidmaatschapsgeld /de contributie vast.
II. De geldmiddelen van de vereniging kunnen bestaan uit:
a: de te betalen jaarlijkse lidmaatschapsgelden;
b: giften en / of overige baten.

7. De betaling van de jaarlijkse bijdrage

DE BETALING VAN DE JAARLIJKSE BIJDRAGE
Art. 10 I. De leden en / of hun wettige vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de door hen verschuldigde lidmaatschapsgelden. Het verschuldigde lidmaatschapsgeld dient voldaan te worden op de door het bestuur bepaalde wijze en tijdstippen.
II. Het niet tijdig voldoen van het verschuldigde lidmaatschapsgeld kan speelverbod c.q. schorsing of royement tot gevolg hebben.
Bij het regelmatig in gebreke blijven van een tijdige betaling kan het bestuur overgaan tot het opleggen van een speelverbod tot het tijdstip waarop het verschuldigde bedrag is voldaan.
III. Bij een achterstand van 4 maanden kan het bestuur schriftelijk verzoeken het verschuldigde bedrag aan lidmaatschapsgeld te voldoen. Is hierop niet gereageerd, dan is het bestuur gerechtigd een schorsing op te leggen tot het verschuldigde bedrag in zijn geheel is voldaan.
IV. Bij een achterstand van 6 maanden aan lidmaatschapsgeld, zal het desbetreffende lid schriftelijk worden verzocht binnen 14 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen. Wordt hieraan binnen deze termijn niet voldaan, dan zal het bestuur aan de ALV voorstellen het lidmaatschap van het betreffende lid op te zeggen. Tot het moment
waarop over deze "opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging" beslist kan worden, zal het lid door het bestuur worden geschorst en is alsdan op grond van het bepaalde in art. 8. III niet gerechtigd om aan activiteiten van de vereniging deel te nemen. Tegen de schorsing en de voordracht tot "opzegging van het lidmaatschap" kan het lid bezwaar aantekenen, doch de schorsing noch de voordracht vervallen automatisch bij betaling van de achterstand.
V. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van het betreffende lid kan het bestuur besluiten de handelswijze, omschreven in lid III en lid IV, achterwege te laten. Uit dit verzoek moet duidelijk blijken dat er sprake is van overmacht danwel andere zwaarwegende motieven waardoor het lid niet aan de betalingsverplichtingen heeft
voldaan of kunnen voldoen. Het bestuur is alsdan gemachtigd om een afwijkende regeling tot betaling vast te stellen.
Art. 11 I. Indien een lid of aspirant-lid door ziekte of ongeval niet kan spelen en zulks schriftelijk aan de LA mededeelt, zal het lidmaatschapsgeld voor genoemde persoon vanaf 1 week na ontvangst van de schriftelijke mededeling worden gelijkgesteld met de bijdrage, welke door een ondersteunend lid is verschuldigd.
II. Indien 4 of meer personen van een gezin lid zijn van de vereniging, dan is voor het goedkoopste lid uit het gezin geen lidmaatschapsgeld verschuldigd.
III. Ereleden zijn vrijgesteld van betaling van lidmaatschapsgeld.
IV. Op grond van het bepaalde in art. 5, VI der Statuten blijft de jaarlijkse bijdrage, ook wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, voor het gehele jaar verschuldigd. Zulks geldt slechts dan niet wanneer een lid gebruik maakt van zijn
recht op "beëindiging van het lidmaatschap met onmiddellijke ingang" overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:36, leden 3 en 4 BW".

8. Schorsingen

Art. 12 I. Het bestuur is gerechtigd om leden, die de hun opgelegde verplichtingen niet nakomen, of handelen in strijd met de Statuten en/of Huishoudelijk Reglement danwel handelen in strijd met de sportieve gewoonten bij wedstrijden en/of bijeenkomsten een schorsing op te leggen van tenminste 1 week en ten hoogste 6 weken.
II. a. Alvorens tot schorsing op bovenstaande gronden wordt overgegaan, zal het desbetreffende lid eerst in de gelegenheid worden gesteld zich hiertegen te verdedigen ten overstaan van het bestuur en desgewenst bijgestaan door een lid van de vereniging, die zijn/haar belangen (mede)behartigt.
b. Het bestuur is verplicht om binnen 14 dagen haar besluit schriftelijk aan het betreffende lid kenbaar te maken. Schorsingen van 2 weken of langer moeten door het bestuur in het clubblad gepubliceerd worden. In bijzondere gevallen, wanneer publicatie tegen de gerechtvaardigde belangen van het lid indruist, is het bestuur gerechtigd af te zien van publicatie.
c. Het geschorste lid heeft het recht om tegen de schorsing beroep aan te tekenen bij een Commissie van Wijze Leden. Dit beroep dient binnen 14 dagen nadat de schorsing aan het lid is medegedeeld, schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend met vermelding van de gronden waarop men meent dat de schorsing ten onrechte is
opgelegd.
d. Het bestuur zal 5 meerderjarige leden aanwijzen, die geen deel uitmaken van het bestuur, om dit beroep te behandelen. Deze leden behandelen het aangetekende beroep te goeder trouwen in het belang van de vereniging. Bij de behandeling van het beroep mogen zowel het bestuur als het geschorste lid en/of diens belangenbehartiger een mondelinge toelichting verstrekken op de reeds verstrekte schriftelijke gegevens. De Commissie van Wijze Leden beslist uiterlijk 3 weken nadat het beroep mondeling behandeld werd. De beslissing van voornoemde Commissie
wordt schriftelijk, middels aangetekend schrijven, aan belanghebbende en het bestuur medegedeeld.
e. Beroep op deze uitspraak is alleen mogelijk bij een algemene ledenvergadering. Een dergelijk verzoek dient tenminste 4 weken voor de vergadering schriftelijk, en met redenen omkleed, bij de secretaris te worden ingediend, die voor plaatsing op de agenda van de algemene vergadering zorg draagt.
III. In ernstige en bijzondere gevallen kan de voorzitter van de vereniging een onmiddellijk ingaande schorsing uitspreken.
Een dergelijke voorlopige schorsing dient binnen 14 dagen door het bestuur te zijn behandeld, en de uitslag dient het bestuur binnen 7 dagen aan het desbetreffende lid mede te delen.
IV. Bij schorsing of voorlopige schorsing vervallen tijdens deze periode de aan het lidmaatschap verbonden rechten.
Een opgelegde schorsing ontslaat het desbetreffende lid niet van zijn verplichtingen ten aanzien van de vereniging.

9. Vergaderingen

Art. 13 De vergaderingen worden onderscheiden in:
a: bestuursvergaderingen;
b: commissievergaderingen;
c: algemene ledenvergaderingen.
Art. 14 I. De bestuursvergaderingen zijn in principe openbaar en kunnen bezocht worden door alle leden, dus ook niet stemgerechtigde leden, van de vereniging. Indien zich op de bestuursagenda bijzondere onderwerpen voordoen, welke niet in het openbaar behandeld (kunnen) worden, zal het bestuur zulks tijdig (ten laatste bij aanvang van de vergadering) aankondigen en de aanwezige niet-bestuursleden verzoeken de vergadering (tijdelijk) te verlaten.
II. a. Bestuursvergaderingen worden gehouden telkens wanneer de voorzitter dat nodig acht. De voorzitter is verplicht binnen 3 weken een vergadering uit te schrijven, indien de meerderheid van het bestuur dit verlangt, mits de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
b. In het clubblad wordt tijd en plaats waar de bestuursvergadering wordt gehouden aangekondigd.
Art. 15 I. De commissievergaderingen kunnen door leden, dus ook niet-stemgerechtigde leden, die wensen of klachten hebben die de betreffende commissie aangaan, bezocht worden. Het verdient aanbeveling dit vooraf aan de secretaris der commissie kenbaar
te maken. Personen kunnen voor het bijwonen van de commissievergadering uitgenodigd worden indien de commissie zulks nodig acht.
II. a. Commissievergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter der commissie dit nodig oordeelt. Op verzoek van de meerderheid van zijn commissie zal hij binnen 14 dagen een vergadering uitschrijven.
b. In het clubblad wordt tijd en plaats waar de commissievergadering wordt gehouden aangekondigd.
Art. 16 I. De algemene ledenvergadering wordt tenminste 1x per jaar gehouden en wel voor 1 april van het desbetreffende jaar. De agenda van deze vergadering zal tenminste bevatten:
a: de vaststelling van de notulen der vorige algemene ledenvergadering
b: ingekomen stukken
c: de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester
d: het verslag van de kascontrole – commissie
e: de vaststelling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld
f: de begroting
g: de verkiezing van het bestuur
h: de benoeming van de leden van permanente commissies
II. Toegang tot deze vergadering hebben alle leden, aspirant-leden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden.
III. De voorzitter, bij diens ontstentenis de vice - voorzitter, leidt de vergaderingen van het bestuur en de ledenvergadering:
a: hij stelt de volgorde vast van de te behandelen onderwerpen;
b: de leden hebben, met inachtneming van de door de voorzitter te bepalen orde, het recht van initiatief, interpellatie en amendement, met dien verstande dat de vergadering beslist in hoeverre een en ander voor behandeling in aanmerking komt;
c: de voorzitter heeft het recht de discussie te sluiten indien hij van mening is dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht de discussie weer te openen indien 2/3 der aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangt;
d: de voorzitter is bevoegd de vergadering te schorsen indien hij dit noodzakelijk acht.
VI. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen worden gehouden:
a: zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht;
b: op schriftelijk en met redenen omkleed verzoek van tenminste 20 leden, danwel wanneer het aantal leden minder bedraagt dan 200, een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 der stemmen in de algemene vergadering. In dat geval is het bestuur verplicht tot nakoming van het bepaalde in art. 13.1 der Statuten en draagt zij zorg voor het bijeenroepen van een ALV binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van het verzoek. Indien aan het verzoek niet binnen 14 dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de ALV overgaan. Een aldus bijeengeroepen vergadering wijst haar eigen voorzitter aan.
V. Een ALV is rechtsgeldig, indien tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Mocht dit aantal niet aanwezig zijn, dan is de voorzitter gerechtigd onmiddellijk een nieuwe vergadering te beleggen, welke dan rechtsgeldig is ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

10. Stemrecht

Art. 17 I. Conform het bepaalde in art. 10 der Statuten hebben alle leden, aspirant-leden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunende leden toegang tot de ALV stemrecht is op grond van de Statuten slechts toegekend aan de leden van de vereniging, waaronder de personen worden verstaan, die worden genoemd in art. 4.1 der Statuten.
II. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Een lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uit te brengen. Niemand kan als gemachtigde van meer dan 1 lid optreden.
III. Voor het opnemen der stemmen, uitgebracht overeenkomstig het hieromtrent bepaalde in art. 10 leden III t/m VII der Statuten, wordt door de voorzitter van de ALV voor de duur van de ALV een stemcommissie, bestaande uit minimaal 2 en maximaal 3 personen, aangesteld. Zij delen de vergadering de uitslag van de stemming mondeling mede, welke uitslag eveneens schriftelijk in de notulen wordt vastgelegd.
IV. a. Over personen wordt schriftelijk gestemd: over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid der vergadering een schriftelijke stemming verlangt.
b. Bij schriftelijke stemming mogen de stembriefjes alleen de namen der kandidaten bevatten of alleen die zaken welke door de voorzitter voor de stemming worden medegedeeld. Ondertekening der stembriefjes, toevoegingen en / of aanvullingen maken het stembriefje ongelding.
c. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
V. Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij dit in de Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Gewone meerderheid van stemmen is tenminste de helft van het uitgebrachte aantal geldige stemmen, afgerond naar boven, plus een.

11. Slotbepalingen

Art. 18 I. Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement zijn aan dezelfde voorwaarden onderworpen, als aangegeven in artikel 15 der Statuten.
II. In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement noch de Statuten voorzien, beslist het bestuur. Voor de genomen beslissing verantwoordt het bestuur zich tijdens de eerstvolgende ALV.

Klik hier voor het volledig reglement in pdf-bestand.