Social mediaprotocol Handbalvereniging EHV

Inleiding

Het gebruik van social media als Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, YouTube ed. is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Om die reden vinden wij het binnen HandbalVereniging EHV erg belangrijk dat voor iedereen duidelijk is wat wij van hem of haar verwachten bij het gebruik van social media. Communicatie gaat snel en uitspraken zijn zo gedaan en, belangrijk, op het internet niet of nauwelijks uit te wissen.

Social media kunnen, indien verantwoord gebruikt, een waardevol en doeltreffend instrument zijn om informatie te delen over onze sport en onze vereniging. Het kan echter ook een risico inhouden voor vertrouwelijke en specifieke informatie én onze reputatie. Daarnaast kan het ook conflicteren met wettelijke verplichtingen (o.a. AVG). Een goed gebruik van social media is dan ook in ieders belang. Social media mogen nooit worden gebruikt op een manier die schadelijk is voor de vereniging of haar leden, inclusief vrijwilligers en bestuurs- en commissieleden.

Richtlijnen voor het gebruik van social media

Een goede richtlijn voor het correct en veilig communiceren in de virtuele onlinewereld is om dat te doen op eenzelfde basis, vanuit dezelfde waarden en normen, zoals je dat doet in de echte wereld. Gebruik van online media is leuk en inspirerend, maar denk na bij wat je schrijft, zegt en doet. Wees respectvol en denk na voordat je op ‘verzenden’ drukt. Aanleiding of context van communicatie via social media is niet altijd even duidelijk en kan verkeerd geïnterpreteerd worden. Natuurlijk is er een groot verschil tussen spreken uit naam van de vereniging, spreken over de vereniging, spreken namens jezelf of spreken namens een andere persoon. Echter, zelfs wanneer, bijvoorbeeld, in privé́ online conversaties blijkt dat je lid bent van HandbalVereniging EHV, kan dat worden uitgelegd als een mening of uitspraak namens Handbalvereniging EHV, met alle gevolgen van dien.

Besef dat op internet niets uitwisbaar is. Alles wat online wordt geplaatst blijft lang bestaan. Houd dit in gedachte voordat je iets op het internet plaatst. Je kunt er later dan ook geen spijt van krijgen!

Je bent als verenigingslid medeverantwoordelijk voor de bescherming van de reputatie van jezelf en onze vereniging. Het kan voorkomen dat je tijdens het surfen op het web, of tijdens je conversaties op een van de social media platforms, stuit op negatieve berichten over jezelf, en/of andere personen of van Handbalvereniging EHV. Wanneer je stuit op positieve of negatieve uitingen die volgens jou van belang zijn, zoals bijvoorbeeld seksueel getinte uitingen of pesterijen, meld de uitingen dan aan de het bestuur van Handbalvereniging EHV.

Gebruik van social media via Handbalvereniging EHV accounts

Het gebruik van accounts van Handbalvereniging EHV en persoonlijke accounts die gelinkt zijn aan Handbalvereniging EHV is alleen toegestaan door de aangewezen beheerders van de betreffende accounts. Alleen zij kunnen via social media spreken namens Handbalvereniging EHV.

Samengevat:

 • Wees positief op social media;
 • Wees je als lid van Handbalvereniging EHV bewust van de gevolgen van het gebruik van social media. Alles wat je via social media verspreidt staat vast, is eenvoudig terug te vinden en vaak lastig weer te verwijderen;
 • Realiseer je dat je online ook netjes met elkaar om moet gaan, net als in het gewone leven;
 • Gebruik ook op social media geen bedreigende, (seksueel) intimiderende, beledigende, discriminerende of racistische taal;
 • Respecteer de privacy van anderen;
 • Wees je ervan bewust dat wat je op social media plaatst door anderen kan worden begrepen alsof je dat namens Handbalvereniging EHV hebt geplaatst;
 • Mocht je het om één of andere reden toch nodig vinden om via social media iets te plaatsen over een onderwerp dat te maken kán hebben met Handbalvereniging EHV, dan moet je daar vooraf toestemming voor vragen bij het bestuur. Als je die toestemming hebt gekregen moet je bij het plaatsen duidelijk benoemen dat je dat op persoonlijke titel doet.

Wat mag niet?

 • Via social media negatieve uitlatingen doen over Handbalvereniging EHV en haar leden;
 • Via social media uitlatingen doen over de relaties en/of sponsoren en/of leveranciers van HandbalVereniging EHV, ongeacht waar dit over gaat;
 • Iets op social media plaatsen dat het belang van Handbalvereniging EHV zou kunnen schaden;
 • Via social media vertrouwelijke informatie verspreiden over Handbalvereniging EHV;
 • Via social mediarechten van derden Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een foto waar iemands gezicht op staat (portretrecht), een foto plaatsen die iemand anders heeft gemaakt (beeldrecht), een merk noemen of een bepaald citaat overnemen (auteursrecht);

Sancties

Bij overtreding van dit social media-protocol kan het bestuur van Handbalvereniging EHV maatregelen treffen, afhankelijk van de aard en ernst daarvan. Sancties worden door het bestuur genomen na advies van de Vertrouwenspersonen binnen onze vereniging.

De inhoud van de maatregel is afhankelijk van wat je hebt gedaan en hoe ernstig dat is. Denk bijvoorbeeld aan een waarschuwing, een schorsing en/of een aangifte bij de politie in het ergste geval. Bij herhaling kan ook een schorsing of zelfs een beëindiging van het lidmaatschap volgen.

Eventuele schade die Handbalvereniging EHV lijdt door overtreding van deze social media-regels kunnen op jou worden verhaald.

Ook geldt in dit protocol, dat waar Handbalvereniging EHV staat, dat dit ook geldt voor leden/staf die direct en indirect aan Handbalvereniging EHV zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan ouders van kinderen. Bestuur Handbalvereniging EHV