EHV Verwachtingen omtrent gedrag

Voor alle leden en vrijwilligers

 • Ik accepteer en respecteer de regels van handbal.
 • Ik behandel de ander gelijkwaardig. Iedereen is uniek. Ik laat ieder in zijn waarde. 
 • Ik zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt binnen de vereniging. Ik zie het positieve in de ander. Ik pest niet, ik roddel niet en ik gebruik geen geweld.
 • Ik gebruik passend taalgebruik.
 • Ik speel sportief met én tegen elkaar. Ik respecteer alle betrokkenen: mede-, tegenstanders, scheidsrechter enz.
 • Ik respecteer de privacy van mezelf en anderen, ook op social media.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik weet dat in gesprek gaan helpt en geweld niets oplost. Ik bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 • Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden. Ik spreek mensen aan die zich er niet aan houden en meld dit zo nodig bij het bestuur of de Commissie Veilig Sportklimaat.
 • Ik sta samen met alle anderen voor een faire sport!

Voor trainers/ begeleiders

De trainer/ begeleider:

 • zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van een sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • zal tijdens trainingen, wedstrijden, kamp, uitjes gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of slaapkamer.
 • heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 • zal er actief op toezien dat de regels nageleefd worden door iedereen die bij de sporters betrokken is en onderneemt noodzakelijke acties indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels.

Voor ouders/ verzorgers/ handballers

Trainingen

 • We melden ons tijdig af voor de trainingen bij de eigen trainer.
 • Zorg voor een eigen bal bij de training.
 • Zorg voor gepaste trainingskleding.
 • Zorg dat je drinkfles gevuld is bij de start van de training.
 • Ouders mogen als publiek kijken naar de training. We verwachten geen ouders op het veld (mits de ouders training geven).

Wedstrijden

 • We vertrekken altijd gezamenlijk vanaf de Genderbeemd voor uitwedstrijden, behalve  wanneer dit anders staat aangegeven.
 • Iedereen rijdt volgens het rijschema. Wanneer je verhindert bent, ruil je onderling van rijbeurt.
 • We melden ons tijdig af voor de wedstrijden bij de eigen trainer/coach.
 • Zorg voor een eigen bal bij de wedstrijd voor het ingooien van de keeper(s).
 • Zorg dat je drinkfles gevuld is bij de start van de wedstrijd.
 • Optie: Iedereen moet een keertje keepen omdat we geen vaste keeper hebben.
 • Ouders kijken in het publiek naar de wedstrijd. We verwachten geen ouders op het veld of in de kleedkamers (m.u.v. de F om te helpen omkleden en douchen).
 • Ouders moedigen spelers positief aan en onthouden zich van technische en tactische aanwijzingen.

Uitschrijven bij de vereniging

Natuurlijk kan het gebeuren dat je het handballen (tijdelijk) minder leuk vindt. Wanneer je jezelf gedurende het seizoen laat uitschrijven betaal je de contributie door tot 1 juli. Er is met zaalhuur en plannen van wedstrijd rekening gehouden met het aantal leden dat het seizoen speelt. Daarom loopt de contributie ook door.

© EHV 2016